Avís legal

Dades registrals i generals d’ALEGRE ADVOCATS, S.L.P.U. (en endavant ALEGRE ADVOCATS), és una societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 46386, Foli 62, Full 518304, NIF 67173559, amb domicili a Barcelona 08028, Gran Via de Carles III, 94, 10º3ª, telèfon 933308517 i per una comunicació directe i efectiva indiquem el mail advocats@alegreadvocats.com.

La pàgina web no constitueix un assessorament ni un mitjà que estableixi una relació professional, ni de cap altre tipus entre client i professional (advocat o assessor laboral). L’usuari és conscient i accepta expressament i voluntària, que l’ús de la web es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat, eximint-se ALEGRE ADVOCATS de qualsevol error que pugui cometre el visitant si apliqués la dita informació continguda en aquesta web. ALEGRE ADVOCATS, podrà en qualsevol moment modificar el contingut de la present web sense necessitat de realitzar cap preavís.

La pròpia naturalesa del contingut de la pàgina web i els serveis que s’hi anuncien estan destinats a persones majors d’edat, queda doncs expressament prohibit l’accés a persones menors de 18 anys.

Mentre no s’estableixi el contrari en les condicions particulars, l’ús d’aquesta web té caràcter gratuït, sens perjudici del cost de connexió que tingui pel fet de ser usuari de la corresponent xarxa de telecomunicacions.

En l’ús de la pàgina web, l’usuari es compromet a no portar a terme cap conducta que pogués perjudicar la imatge, els interessos o els drets d’ALEGRE ADVOCATS o de tercers o que pogués sobrecarregar o inutilitzar la pàgina web.