Àrees d’especialització

Dret Mercantil i Societari

A ALEGRE ADVOCATS, oferim als nostres clients un assessorament jurídic de caràcter integral i continuat en totes aquelles qüestions referents a la normativa societària mercantil que s’aplica en l’àmbit empresarial, ja sigui en relació als òrgans de govern, socis o en les relacions amb tercers.

Dret Laboral i de la Seguretat Social

A ALEGRE ADVOCATS, tenim una àmplia experiència en l’assessorament jurídic-laboral, a les empreses i als seus directius, que inclou una actuació preventiva que busca una òptima organització empresarial en l’àmbit laboral, negociacions col·lectives amb representants dels treballadors i sindicats, negociació amb el treballador en cas de conflicte individual, amb el Comitè, evitant conflictes socials i aconseguint un màxim rendiment empresarial.
Ens encarreguem de la contractació ordinària i de directius;

 • Estructura salarial i empresarial
 • Fixació de jornades de treball i vacances
 • Modificacions individuals i col·lectives
 • Tramitació de tots els processos judicials laborals per a qualsevol conflicte dels acomiadaments i altres
 • Convenis aplicables
 • Prevenció de riscos y la gestió administrativa en el seu sentit més ampli
 • Tramitació d’altes
 • Tramitació de baixes
 • Variacions de treballadors i confirmacions d’incapacitat davant la Seguretat Social

Amb sistema RED de remissió de dades a la Tresoreria;

 • Confecció de rebuts de pagament de salaris mensuals
 • Gratificacions extraordinàries i liquidacions (finiquitos)
 • Confecció de butlletins de cotització al règim de la Seguretat Social (TC1 i TC2)
 • Confecció i presentació dels contractes de treball i les seves pròrrogues
 • Inspeccions de treball
 • Comunicat d’accident
 • Jubilacions
 • etc

Dret Civil

A ALEGRE ADVOCATS, tractem els assumptes de dret civil en el seu sentit més ampli:

 • Assessorament
 • Defensa i resolució de conflictes en l’àmbit de la contractació
 • Qüestions de propietat
 • Drets de garantia
 • Drets reals i fonamentals i conseqüentment confecció de contractes de tot tipus
 • Compravendes
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Propietats horitzontals
 • Reclamacions de quantitat
 • Prestació de serveis
 • Cessions
 • Successions
 • Testaments
 • Qüestions de família
 • Separacions
 • Divorcis
 • Mediació en assumptes matrimonials
 • Incapacitacions